aitei....
dia.touto...
episthmwn...
katakrine...
kwmh...
palin...
paradeye...
parathrei...
polis...
pws...
sabbaton...
skeph...
skeuos...
tanagkh...
trapeza...
yreia...
ywra...
xermhneia...
xhmera...

Names/ Proper Nouns

ioudaios...
salwmh...